រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានអាជីវកម្មលក់ផ្ទាល់ខ្លួននិងបុគ្គលទេ។ សូមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផលិតផលរបស់យើង

សូមស្វាគមន៍ភ្នាក់ងារធំ ៗ ក្នុងស្រុកនិងអ្នកចែកចាយនិងអ្នកនាំចូលពិភាក្សាអាជីវកម្មជាមួយយើង
រហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានអាជីវកម្មលក់ផ្ទាល់ខ្លួននិងបុគ្គលទេ។ សូមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផលិតផលរបស់យើង

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -២០-២០២០